REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU FENIX FS


I. POSTAWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • a. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą zakupów w Sklepie;
 • b. Sprzedającym - należy przez to rozumieć spółkę z o.o. o nazwie Fenix FS Sp. z o.o. Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego Sp. k. z siedzibą w Warszawie 04-026, ul. Ostrobramska 126/25, NIP 1132967745
 • c. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 • d. Towarze - należy przez to rozumieć towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie;
 • e. Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony pod adresem www.fenixfs.pl
 • f. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 • g. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zakupem.

2. W celu korzystania ze Sklepu Klienci powinni dysponować sprzętem teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do sieci Internet.

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ KLIENTA
1. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu przez Klienta jest:

 • a. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja oraz dokonanie prawidłowej rejestracji zgodnie z pkt. II.2 - II.6 Regulaminu; albo
 • b. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja oraz dokonanie zakupu Towaru;

2. Rejestracja w Sklepie polega na uzupełnieniu przez przyszłego Klienta elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych osobowych Klienta, w celu założenia konta Klienta.
3. Klient, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. Konto Klienta zostaje aktywowane poprzez kliknięcie na link zawarty w wiadomości e-mail.
4. Wymaganymi danymi Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, których podanie w ramach dokonywania rejestracji w Sklepie jest obowiązkowe, są następujące dane:

 • a. nazwa (firma przedsiębiorcy);
 • b. pełny adres siedziby
 • c. numer NIP;
 • d. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze Sprzedającym;
 • e. adres e-mail;
 • f. login umożliwiający zalogowanie się przez Klienta w Sklepie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Klienta korzystającego z usług Sklepu;
 • g. hasło umożliwiające zalogowanie się przez Klienta w Sklepie.

5. Wymaganymi danymi Klienta będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, których podanie w ramach dokonywania rejestracji Klienta w Sklepie jest obowiązkowe, są następujące dane:

 • a. imię i nazwisko;
 • b. adres zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z określeniem województwa;
 • c. adres e-mail;
 • d. login umożliwiający zalogowanie się przez Klienta w Sklepie, będący jednocześnie nazwą
 • identyfikującą Klienta korzystającego z usług Sklepu;
 • e. hasło umożliwiające zalogowanie się przez Klienta w Sklepie.

6. W przypadku zmiany danych Klienta, o których mowa w punktach II.4 i II.5 Regulaminu, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w zdaniu poprzednim lub w przypadku podania przez Klienta nieaktualnych lub nieprawdziwych danych podczas dokonywania rejestracji w Sklepie, Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Sklep na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
7. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia Towarów realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

III. ZAKUP TOWARÓW
1. Dokonując zakupu Towaru w Sklepie Klient zaznacza na stronie Sklepu Towar, który chce kupić i przenosi go wirtualnie do koszyka. Następnie Klient po zakończeniu zakupów naciska ikonę „Kupuję” i otrzymuje na adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie zakupu Towaru. Klient, aby potwierdzić zamówienie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.
2. W przypadku Towaru dostarczanego za pobraniem Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.
4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedającego drogą elektroniczną zwrotnej informacji zawierającej akceptację zamówienia przez Klienta. W sytuacji gdyby zamówiony Towar nie był w danej chwili dostępny Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda stanowi jednocześnie akceptację Klienta (odbiorcy faktury) na stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego, zgodnie z art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.


IV. DOSTAWA TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI
1. Dostawa zakupionego Towaru nastąpi w terminie od 1 do 4 dni roboczych od chwili wpłynięcia do Sklepu akceptacji zamówienia przez Klienta, o ile podczas przyjmowania zamówienia nie zostanie podany inny termin realizacji.
2. Towar dostarczany będzie w jeden z następujących sposobów:

 • a. przez przedstawiciela spedytora lub Pocztę Polską;
 • b. odbioru osobistego we wskazanej siedzibie Sklepu bez dodatkowych opłat.

3. Dostawa zakupionego Towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient.
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności spedytora w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy.
6. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich.
7. Zapłata za zamówiony Towar może być uiszczona w jeden z następujących sposobów:

 • a. gotówką spedytorowi lub w placówce Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki
 • b. przelewem korzystając z usług Dotpay
 • c. na rachunek bankowy Sprzedającego, którego numer Klient otrzyma wraz z e-mailem zwrotnym potwierdzającym zakup Towaru;
 • d. kartą kredytową i kartą płatniczą - zapłata w tej formie może nastąpić przy składaniu zamówienia za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu. Płatność on-line kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Klient wybierając opcję płatności on-line akceptuje Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay. Aktualny tekst jednolity regulaminu znajduje się pod linkiem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

8. W przypadku Towaru o dużej wartości Sprzedający ma prawo odmówić wysyłki „za pobraniem” i żądać uiszczenia ceny za Towar przed jego wysłaniem. Realizacja zamówienia zostanie w takim przypadku zrealizowana w chwili wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedającego.

V. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Klient będący konsumentem (tj. osoba fizyczna nabywająca produkt w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą), który dokonał zakupu Towaru w Sklepie może odstąpić od zakupu w terminie 14 dni od dnia wydania Klientowi Towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu wysłanego na adres Sprzedającego, poprzez wypełnienie i podpisanie wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu, lub w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
3. W przypadku skorzystania przez Klienta, z opisanego w pkt. 1 prawa odstąpienia, zamówiony Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wartości zamówionego Towaru nastąpi w terminie 14 dni, od momentu otrzymania Towaru przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany w rachunku adres. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przesłanie Towaru wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedającego.
4. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Klient, w celu złożenia reklamacji powinien zgłosić odpowiednie roszczenie pisemnie na adres Sprzedającego albo w formie elektronicznej, za pomocą dostępnego na stronie Sklepu formularza, przy czym w przypadku wniesienia reklamacji z powodu niezgodności Towaru z umową sprzedaży, Klient powinien ponadto przesłać wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się w terminie 14 dni do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

VI. DANE OSOBOWE
1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji usług Sklepu, w celach marketingowych (przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego) oraz w celu archiwizacji.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania przez Klientów z usług Sklepu.

VII. ZNAKI TOWAROWE
1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy i znaki handlowe uwidocznione w Sklepie są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, jak również podlegają ochronie prawnej.
2. Znaki towarowe i wizualizacja strony Sklepu nie mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie z żadnym innym towarem lub usługą, w jakikolwiek sposób mogący powodować zdezorientowanie Klienta, lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący Sprzedającego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zapytania, sugestie, oświadczenia oraz informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu, Klient może kierować drogą elektroniczną na adres biuro@fenixfs.pl lub listownie na adres: FENIX FS Sp. z o.o. Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego sp. k., ul. Ostrobramska 126/25; 04-026 Warszawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. Sprzedający jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.

Kliknij tutaj aby pobrać regulamin w wersji PDF

Kliknij tutaj aby pobrać wzór odstąpienia od umowy